Resize volume EC2 trên AWS

Giả sử tôi muốn tăng ổ đĩa khởi động Ubuntu từ 8G lên đến 16G “đang hoạt động” trên AWS thì sẽ làm thế nào? Áp dụng trong các tình huống ổ cứng VMs bị full và cần upgrade lên.

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển web AWS -> EBS -> nhấp chuột phải vào cái bạn muốn thay đổi kích thước -> “Sửa đổi âm lượng” -> thay đổi trường “Kích cỡ” và nhấp vào nút [Sửa đổi]

Bước 2: ssh vào thể hiện và thay đổi kích thước phân vùng:

Hãy liệt kê các thiết bị khối được đính kèm vào hộp của chúng tôi:

lsblkNAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

xvda 202:0 0 16G 0 disk
└─xvda1 202:1 0 8G 0 part /

Như bạn có thể thấy / dev / xvda1 vẫn là phân vùng 8 GiB trên thiết bị 16 GiB và không có phân vùng nào khác trên ổ đĩa. Hãy sử dụng “growpart” để thay đổi kích thước phân vùng 8G lên đến 16G:

# install “cloud-guest-utils” if it is not installed already

apt install cloud-guest-utils

# resize partition

growpart /dev/xvda 1

Hãy kiểm tra kết quả (bạn có thể thấy / dev / xvda1 hiện là 16G): 

lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

xvda 202:0 0 16G 0 disk
└─xvda1 202:1 0 16G 0 part /

Bước 3: thay đổi kích thước hệ thống tệp để phát triển toàn bộ cách sử dụng hoàn toàn không gian phân vùng mới

# resize filesystem
resize2fs /dev/xvda1

# Check after resizing (“Avail” now shows 8.7G!-):
df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1 16G 6.3G 8.7G 42% /

Chúc các bạn thành công !


Tham khảo Clip:

 
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon